ជនជាតិជប៉ុន ចូលចិត្តធ្វើការច្រើនហួស ទោះបីរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់

Karoshi ជាពាក្យក្នុងភាសាជប៉ុនដែលមានន័យថាជាការបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែធ្វើការច្រើនម៉ោងហួសហេតុ ហើយវាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាល និងពលរដ្ឋជប៉ុនទទួលស្គាល់