អ្នកជំនាញ ៖ របៀបធ្វើការងារពីចម្ងាយនាពេលអនាគតនៅមិនទាន់មានភាពប្រាកដប្រជានៅឡើយ

នៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ របៀបធ្វើការងារពីចម្ងាយនៅមិនទាន់អាចមានភាពច្បាស់លាស់១០០ភាគរយនៅឡើយ ខណៈបច្ចុប្បន្ននេះមានបុគ្គលិកជាច្រើននៅតែប្រកាន់យករបៀបធ្វើការងារនៅការិយាល័យ