ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើជំនួញជាមួយកម្ពុជា

ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនៅទីក្រុងញូយ៉កជាច្រើនបានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការស្វែងយល់បន្ថែម និងមកបណ្តាក់ទុនវិនិយោគ ក៏ដូចជាធ្វើជំនួញជាមួយកម្ពុជា….