កិច្ចការងាររៀបចំនគរូបនីយកម្មជាចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមជាតិ

នគររូបនីយកម្ម​ (Urban Planning) គឺជា កិច្ចការងារការ អភិវឌ្ឍ និងការពង្រីកទីក្រុងនៃប្រទេសមួយហើយវាគឺជាឧបករណ៍បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់និងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការ សម្រេចបាន កំណើន សេដ្ឋកិច្ចជាតិនីមួយៗ