នគរូប​នីយកម្ម និងសំណង់​ ក្លាយជា​វិស័យឈានមុខ​គេក្នុងការទាក់ទាញ​​វិនិ​យោ​គិន និ​ង​កំណើនប្រជាសាស្ត្រ​

ភ្នំពេញ ៖ នៅក្នុង​រយៈ​ពេល​ប៉ុន្មាន​ចុង​ក្រោយ​នេះ ជាពិសេស​នៅមុន​វិបត្តិកូវីដ​១៩ វិស័យ​​នគរូប​នីយក​ម្ម​និង​សំណ​ង់ បាន​ក្លាយ​ជា​….