ស្វែងយល់លម្អិតពីបច្ចេកទេសដាំននោងមូល ដែលអាចទទួលបានច្រើន

ននោង ជារុក្ខជាតិទ្រើង ក៏ដូចជាបន្លែមួយប្រភេទដែលបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរនិយមទទួលទាន ជាពិសេសអាចច្នៃចម្អិនជាម្ហូបបានច្រើនមុខដ៏មានឱជារសឆ្ងាញ់ពិសា។…