គួរយល់ដឹង ៖ លក្ខណៈសម្បតិ្តសំខាន់ៗដើម្បីមាននាមជាខ្លាសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ី

ខ្លាសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីទាំង៤ គឺជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ដែលមានកម្លាំងអភិវឌ្ឍលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាងគេដែលយើងអាចមើលឃើញជាក់ស្តែងដូចពេលបច្ចុប្បន្ន