ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា​រកចំណូលបានជាង ៩៦៦លានដុល្លារពីការនាំចេញកង់ កើនឡើង ៤៨%

ភ្នំពេញ ៖ របាយការណ៍ របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា បានបញ្ជាក់ថា រយៈពេល១ឆ្នាំ ពោលគិតចាប់ពីខែមករា ដល់ខែធ្នូឆ្នាំ២០២២នេះ ការនាំចេញកង់បានជួយឱ្យប្រទេសកម្ពុជា…