ឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជានាំចេញកសិផលសំខាន់ៗជាង៨លានតោន តម្លៃជាង៤ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

ឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជានាំបានចេញកសិផលជាង៨លានតោន ដែលមានតម្លៃជាង៤ពាន់លានដុល្លារ។តម្លៃ​ពីការនាំចេញអង្ករចំនួន៥៦៧ ៧១៩ ៣៩៥ដុល្លារអាមេរិកកើន៣,​០​៣%ធៀប២០២២។

រយៈពេល១១ខែ កម្ពុជាទទួលបានចំណូលពីការនាំចេញកសិផលចំនួន ៣ ៣៦២ លានដុល្លារអាមេរិក

ភ្នំពេញ៖ រយៈពេល១១ខែ ពោលចាប់ពីខែមករា ដល់ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជាទទួលបានចំណូលពីការនាំចេញកសិផលមានចំនួន ៣ ៣៦២ ៤០១ ៤០៣,៩៦ដុល្លារអាមេរិក…