ហេតុអ្វីហ្គាណាផលិតផ្លែកាកាវច្រើនបំផុតលើលោក តែមិនអាចផលិតសូកូឡាបានខ្លួនឯង?

ហ្គាណាជាប្រទេសនាំចេញផ្លែកាកាវធំបំផុតទី ២ របស់សកលលោក បន្ទាប់ពីដំណាំប្រភេទនេះមានវត្តមានដំបូងនៅក្នុងប្រទេសនេះ តាំងតែពីជាង ១០០ ឆ្នាំមុន ប៉ុន្តែមកទល់បច្ចុប្បន្ន…