ឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជានាំចេញទៅប្រទេស RCEP ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង ៨ ១៧២លានដុល្លារអាមេរិក​

ក្នុងរយៈពេល១២ខែ ឆ្នាំ២០២៣ កំណើននៃការនាំចេញរបស់កម្ពុជា ទៅកាន់តំបន់បណ្ដាប្រទេស RCEP មានចំនួន ៨,១៧២លានដុល្លារ កើនឡើង ២៨.៨៣ភាគរយ