រយៈពេល១០ខែ ឆ្នាំ២០២៣ ផលិតកម្មស្វាយចន្ទី ​កម្ពុជា​សម្រេចបាន ៦៥១ ០០០​ តោន

ក្នុងរយៈពេល១០ខែ ឆ្នាំ២០២៣ ផលិត កម្មស្វាយចន្ទី កម្ពុជាសម្រេចបាន ៦៥១ ០០ តោន ក្នុងនោះ ៦១៥ ០០០ តោន ស្មើនឹង ៩៤,៥ ភាគរយ ត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសវៀតណាម