រយៈពេល៩ខែ ឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជានាំចេញទំនិញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក មានទឹកប្រាក់ជិត ៧ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

ការកើនឡើងនៃការនាំចេញទំនិញរបស់កម្ពុជា ទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ បានបញ្ជាក់ពីភាពល្អប្រសើរនៃការដោះដូរទំនិញរវាងប្រទេសទាំងពីរ