៨ខែ ឆ្នាំ​២០២៣​នេះ កម្ពុជាបាននាំចេញ​ផ្លែ​មៀន​ស្រស់​ទៅកាន់​ប្រទេស​ចិនក្នុង​បរិមាណ​ ៨ ១១៨​ តោន

ក្នុងខែសីហា ការនាំចេញផ្លែមៀនស្រស់ សម្រេចបាន៣ ២៥០តោន ជាបរិមាណដ៏ច្រើន ដែលកំណើននេះដោយសារមានការផ្សព្វផ្សាយលក់មៀនខ្មែរតាមរយៈទីផ្សារអនឡាញរបស់ចិន