កម្ពុជា ទទួលបានចំណូល ៥៧៨លានដុល្លារពីការនាំចេញស្រូវជាង ២.២លានតោន នៅឆមាសទី១

ភ្នំពេញ៖ សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បានឱ្យដឹងថា ប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចការនាំចេញស្រូវបានជាង ២.២លានតោន គិតជាទឹកប្រាក់មានទំហំប្រមាណ ៥៧៨លានដុល្លារ…