កម្ពុជា ទទួលបានចំណូល ១ ១៨៩លានដុល្លារ ពីការនាំចេញអង្ករ-ស្រូវ ក្នុងរយៈពេល៩ខែ

សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បានឱ្យដឹងថា រយៈពេល៩ខែឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជានាំចេញអង្ករចំនួន៤៥ម៉ឺនតោនទទួលទឹកប្រាក់ចំនួន ៣២៧ លានដុល្លារ និងនាំចេញស្រូវចំនួន ៣ ០៧៧ ៤១៥តោន គិតជាទឹកប្រាក់បាន៨៦២.៣៩លានដុល្លារ