៩ខែ ឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជា រកចំណូលពីការនាំចេញស្រូវ-អង្ករបានប្រមាណ ១១៩០លានដុល្លារ

ចំណូលបានពីការនាំចេញស្រូវ-អង្ករ ឈានដល់កម្រិតមួយខ្ពស់ក្នុងតម្លៃ​១១៩០លានដុល្លារ ជាទឹកប្រាក់ដ៏ខ្ពស់មួយជាប្រវត្តិសាស្ត្រ។ ទឹកប្រាក់នេះ បានកើនឡើងប្រមាណ ៤០ភាគរយ ធៀបរយៈពេល​​ដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន