ខ្លីខ្លីពីអាមេរិក ៖ រតនាគារអាមេរិក កំពុងពិចារណាលើការចំណាយថែទាំសុខភាពរបស់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាល

រតនាគារអាមេរិកបានបង្ហាញពីគម្រោងក្នុងការពិចារណាលើការចំណាយថែទាំសុខភាពរបស់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាល…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy