រូបវន្តបុគ្គល នីតិបុគ្គលឆ្នើម ៦៨នាក់ ទទួលបានបណ្ណសរសើរមេត្រីភាពបរិស្ថានពីក្រសួងបរិស្ថាន

ភ្នំពេញ ៖ រូបវ័ន្តបុគ្គល នីតិបុគ្គលដែលមានស្នាដៃឆ្នើម ចូលរួមជាមួយក្រសួងបរិស្ថានក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបទសង្គម មកប្រតិបត្តិមេត្រីភាពបរិស្ថាន ទទួលបានបណ្ណសរសើរមេត្រីភាពបរិស្ថានក្រោមអធិបតី…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy