នំតយខ្ទិះ រសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែក កំពុងបំបែកចំណែកទីផ្សារ និងមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់

ភ្នំពេញ ៖ បន្ទាប់ពីបានទទួលទានអាហាររួច បង្អែមគឺជាអ្វីដែលប្រជាជនខ្មែរនិយមទទួលទានលាងមាត់ ហើយមានអ្នកខ្លះកើតជាទម្លាប់ទទួលទានបង្អែមជាប់ជាប្រចាំគ្រួសារតែម្ដង…