ត្រឹមមុខរបរលក់នំបញ្ចុកតាមសួនក៏អាចរកចំណូលចិញ្ចឹមគ្រួសារបានសមរម្យដែរ

ត្បិតជាមុខរបរតូចតាចក្ដី ការលក់នំបញ្ចុកតាមសួននៅម្ដុំមុខព្រះរបមរាជវាំងក៏អាចរកចំណូលបានគួរសមសម្រាប់ចិញ្ចឹមគ្រួសារ។