បាយក្រៀមសៀមរាបរសជាតិឆ្ងាញ់កំពុងទាក់ចិត្តអ្នកនិយមទទួលទានអាហារក្រៅពេល

សៀមរាប ៖ បាយក្តាំង ឬបាយក្រៀម បើនិយាយចំពោះអ្នកដែលមិនសូវចូលចិត្តទទួលទានអាហារសម្រន់ក្រៅពេលហាក់មិនសូវមានប្រជាប្រិយភាពនោះទេ ប៉ុន្តែបើសម្រាប់អ្នកចូលចិត្ត…