ថ្មីទៀតហើយ ! នំប៉័ងត្នោត រសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែក កំពុងទទួលប្រជាប្រិយភាពខ្លាំង

ភ្នំពេញ ៖ ត្នោត ជារុក្ខជាតិមួយប្រភេទ ផ្តល់ប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើន រាប់តាំងពីស្លឹកត្នោត ដើមត្នោត ធាងត្នោត គ្រាប់ត្នោត ទឹកត្នោត ពិសេស គឺផ្លែត្នោតទុំ ដែលគេអាចយកមកធ្វើជានំត្នោត អន្សមត្នោត និងអាកោ…