ទីផ្សារនំពងទាដុតនឹងមានតម្រូវការខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជនជាតិចិន-វៀតណាម

នៅក្នុងអំឡុងពេលប្រារព្វពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជនជាតិចិន-វៀតណាមតម្រូវការនំពងទាដុត ឬនំឡើង តែងមានការកើនឡើងជាងថ្ងៃធម្មតា