នំអាកោរត្នោតភូមិព្រះដាក់ របត់អាជីវកម្មថ្មី ដែលអាចរកចំណូលបានប្រមាណ ៣លានរៀលក្នុងមួយថ្ងៃ

កន្លែងលក់នំអាកោត្នោតភូមិព្រះដាក់ មានភាពល្បីសុះសាយពីរសជាតិ គុណភាព ភាពល្អប្លែក និងការគិតគូរពីទីផ្សារក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍