អ្នកស្វែងរកទិញដីឡូត៍គួរសិក្សាកត្តាមួយចំនួនជាមុនស្របពេលអាជីវកម្មមួយនេះកំពុងកើតជាបញ្ហាបន្តបន្ទាប់

ភ្នំពេញ ៖ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះ គេឃើញមានព័ត៌មានអំពីបញ្ហាជុំវិញនឹងអាជីវកម្មដីឡូត៍ដោយមានគម្រោងមួយចំនួនធ្វើឱ្យអតិថិជនដែលជាអ្នកទិញនោះ មិនពេញចិត្…