កិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់ទាំង៣ នឹងបង្កើនភាពទាក់ទាញគម្រោងវិនិយោគឧស្សាហកម្មថ្មីៗមកកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសចិន និងកូរ៉េខាងត្បូង ព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតំបន់ (RCEP) បានក្លាយជាកាតាលីករ…