អ្នកជំនាញកសិកម្ម ៖ ប្រជាជនកសិករគួរងាកមកប្រើប្រាស់សូឡាសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មជាជាងការប្រើម៉ាស៊ីនដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន

ស្របទៅនឹងស្ថានភាពនៃអាកាសធាតុនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលមិនសូវមានភ្លៀងធ្លាក់ទៀងទាត់ ឬគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ការបង្កបង្កើនផលដាំដុះ ដំណាំចម្រុះក្នុងវិស័យ…

កម្ពុជាដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ផែនទីចង្អុលផ្លូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីសម្រាប់វិស័យអប់រំ សុខាភិបាល និងកសិកម្ម ដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម

ភ្នំពេញ ៖ កម្ពុជា បានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ផែនទីចង្អុលផ្លូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីសម្រាប់វិស័យអប់រំ សុខាភិបាល និងកសិកម្ម ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមជាតិឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀត…