និន្នាការ AI បានធ្វើឲ្យមនុស្សមិនសូវចាប់អារម្មណ៍រឿងអាមេរិកកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពី Business Insider បានរាយការណ៍ថា និន្នាការ AI បានធ្វើឲ្យមនុស្សមិនសូវចាប់អារម្មណ៍រឿងអាមេរិកកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនា…

បច្ចេកវិទ្យា AI ថ្មី Wasteless ផ្តល់ប្រយោជន៍ច្រើនទាំងអ្នកទិញ អ្នកលក់ ជាពិសេសផ្នែកបរិស្ថាន

បញ្ហាកាកសំណល់នៅលើពិភពលោកគឺជាកិច្ចការងារដ៏ស្មុគ្រស្មាញដែលទាមទារឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់គ្រប់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធ ពីព្រោះថាជារៀងរាល់ឆ្នាំគិតត្រឹមកាកសំណល់អាហារ…