សម្ដេចធិបតី ជំរុញ និង​លើកទឹកចិត្ត​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យាវៀតណាម​ពង្រីកការ​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា រួម​ចំណែក​ដល់ការ​អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច​

ក្រុមហ៊ុន​វៀតណាម​មួយបានជួបជាមួយសម្ដេចធិបតី និងបាន​រៀបរាប់ពីកា​ររីក​ចម្រើន​របស់ខ្លួននៅកម្ពុជា ពេលនោះដែរ​សម្ដេចធិបតីក៏បានជំរុញឱ្យពង្រីក​បន្ថែម