បច្ចេកវិទ្យាមួយរបស់អាមេរិកអាចប្រែអគារខ្ពស់ៗទៅជាម៉ាស៊ីនផលិតអគ្គិសនី

នវានុវត្ត៖វិបត្តិថាមពលនិងបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសកម្មភាពចាំបាច់ទាំងឡាយរបស់
ពិភពលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្ន…