វិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា ផ្តើមបញ្ចេញពន្លឺឡើងវិញ តាមរយៈឱកាសជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អាស៊ានឆ្នាំ២០២២

ឆ្នាំ២០២២ និង ឆ្នាំ២០២៣ ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាឆ្នាំមាសរបស់កម្ពុជា តាមរយៈការក្ដោបបានតួនាទីជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ធំៗប្រចាំតំបន់អាស៊ានដែលរួមមាននាមជាម្ចាស់ផ្ទះ…