អាមេរិកដាក់ក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន ១៤ ចូលបញ្ជីខ្មៅ

កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកចូ បៃដិន បានដាក់ក្រុមហ៊ុន និងនីតិបុគ្គលចិនចំនួន ១៤ រូប ចូលបញ្ជីខ្មៅសេដ្ឋកិច្ច ជុំវិញការចោទប្រកាន់រំលោភសិទ្ធមនុស្ស….