ស្វែងយល់ពីសាវតា និងការប្រកួតប្រជែងនៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិតជាមួយមនុស្ស

ជាការពិត ការមកដល់ជាបន្តបន្ទាប់នៃបច្ចេកវិទ្យាបានបង្កជាការព្រួយបារម្ភដល់មនុស្សជាតិ ចំពោះ ភាពប្រកួតប្រជែងនៃទីផ្សារការងារ។ ខណៈដែលការងារមួយចំនួន​ ត្រូវបានជំនួសដោយបច្ចេកវិទ្យា មនុស្សត្រូវតែមានភាពចាំបាច់ណាស់ក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន…