រដ្ឋ និងវិស័យឯកជនជួបគ្នាពិភាក្សាលើការធ្វើឧស្សាហកម្មបែបទំនើប ផ្ដោតលើការពង្រឹងបណ្ដាញដឹកជញ្ជូន

ភ្នំពេញ ៖ វិស័យរដ្ឋ និងវិស័យឯកជនកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះ បានជួបពិភាក្សាគ្នាពីដំណើរការនៃការប្រែក្លាយឧស្សាហកម្មបែបប្រពៃណី ទៅជាឧស្សាហកម្មបែបទំនើប…