ឯកឧត្តម វង្សី វិស្សុត៖ ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសហគ្រិនភាព ជាកត្តាសំខាន់មិនអាចខ្វះបាន សម្រាប់​លើកស្ទួយសហគ្រិនភាព

នាថ្ងៃទី ២៤ ខែឧសភាថ្មីៗនេះ សហគ្រិនខ្មែរដែលជាស្ថាប័នបង្កើតឡើងដោយ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំ “ថ្ងៃបណ្តាញទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី” ដើម្បីជាការផ្ដល់វេទិកា…