រោងចក្រប្រព្រឹត្តិកម្មទឹកធំបំផុតតម្លៃជាង ១៨៦ លានដុល្លារនៅកម្ពុជាសម្រេចបាន ៦០ ភាគរយ

ភ្នំពេញ ៖ ការងារសាងសង់រោងចក្រប្រព្រឹត្តិកម្មទឹកដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជា ដែលប្រើប្រាស់ថវិកាប្រមាណជាង ១៨៦ លានដុល្លារអាមេរិក គិតមកដល់ថ្ងៃទី៣១ មីនា ២០២២នេះ សម្រេចបាន ៦០ហើយ…