កម្ចីឥណទានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងអាជីវកម្ម ប៉ុន្តែម្ចាស់អាជីវកម្មក៏ត្រូវពិនិត្យឱ្យបានល្អិតល្អន់ទៅលើប្រភពកម្ចី

ជាការពិតដែលពិបាកនឹងគេចផុត ក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីមួយ ម្ចាស់អាជីវកម្មតែងតែត្រូវការទុន ដើម្បីដំណើរការអាជីវកម្មនោះឱ្យល្អប្រសើរ។ ជាពិសេសក្នុងចន្លោះរយៈពេល ២ ទៅ ៣ ឆ្នាំនៃការ ចាប់ផ្ដើមដំបូង ដែលម្ចាស់អាជីវកម្មនីមួយៗត្រូវការចាំបាច់នូវកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ទ្រទ្រង់ការខាត បង់នានា…