ស្វែងយល់ពីប្រភពដើមនៃក្រុមហ៊ុនកាត VISA

Visa Inc. គឺជាម៉ាកយីហោទូទាត់ប្រាក់ឌីជីថលដ៏ធំមួយ ដែលផ្តល់សេវាកម្មនៅក្នុងប្រទេស និងអន្តរជាតិច្រើនជាង១៣០ប្រទេស និងតំបន់ដែលមនុស្សរស់នៅលើពិភពលោក មានអាយុ