គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាប្រភពទុនដ៏សំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្មតូចៗ

ខេត្តកណ្តាល ៖ សម្រាប់មុខរបរលក់ដូរតូចតាចនៅតាមផ្ទះ ឬរបរលក់ចាប់ហួយមើលទៅហាក់ដូចជាមិនសូវទទួលបានចំណូលច្រើន ប៉ុន្តែវាបានជួយសម្រួលដល់ជីវភាព…

ស្វែងយល់ពីប្រភពនៃការបង្កើតមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF)

ភ្នំពេញ ៖ មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) គឺជាអង្គការអន្តរជាតិមួយដែលជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ…

ឥណទាន គឺជាប្រភពទុនយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការគាំទ្រដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច

ភ្នំពេញ ៖ ឥណទាន ដែលផ្តល់ដោយគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាប្រភពទុនយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការគាំទ្រដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច…