ឯកសារសំខាន់ៗចំនួន៧ ត្រូវបានចុះហត្ថលេខារួមគ្នារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម

នៅក្នុងជំនួបដែលផ្ដើមចេញពីដំណើរទស្សនៈកិច្ចរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមកកាន់កម្ពុជានាថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១នេះ មានឯកសារចំនួន៧ដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខា