ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករប្រមូលចំណូលពន្ធបាន ២ ២៨៨ លានដុល្លារ

អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា (អ.គ.រ) ប្រមូលចំណូលពន្ធជូនរដ្ឋបានស្មើ​​នឹងប្រមាណ ២ ២៨៨.២៧ លានដុល្លារ ចំណូលនេះ ស្មើនឹង៨២,៤ភាគរយ