រយៈពេល​៦​ខែ ឆ្នាំ​២០២២​អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករ ប្រមូលចំណូលពន្ធអាករប្រមាណ ១២៩៣លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា នៅក្នុងរយៈពេល៦ខែឆ្នាំ២០២២នេះ បានប្រមូលចំណូលពន្ធ និងអាករសរុបបានចំនួន ៥ ២៤៩.១ ប៊ីលានរៀល ឬស្មើ…