ប្រជាកសិករ រីករាយនឹងការប្រមូលផលស្រូវដោយទទួលបានតម្លៃខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុនៗ

ប្រជាកសិករតាមបណ្តាខេត្តកំពុងប្រមូលផលស្រូវវស្សាប្រកបដោយទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយ ព្រោះតែទទួលបានទិន្នផលល្អ ហើយតម្លៃស្រូវកើនឡើងខ្ពស់