អ្នកជំនាញ ៖ កសិករវ័យឆ្លាតគួរប្រមូលផ្ដុំគ្នាចងក្រងជាសហគមន៍

កសិករគួរគិតគូរពីការប្រមូលផ្ដុំគ្នាចងក្រងជាសហគមន៍មួយដែលអាចផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក និងមានភាពស្ថិតស្ថេរ ទទួលបានចំណូលច្រើន