៨ខែ ឆ្នាំ២០២២ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលពន្ធបានចំនួន ២ ៥០០លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ ៖ រយៈពេល៨ខែ ឆ្នាំ២០២២ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលពន្ធបានចំនួន ២ ៥០០លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក មានការកើនឡើងបើធៀបនឹងរយ:ពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០២១ និងបានប្រមាណ៨៧ភាគរយ…