ឯកឧត្តម ហ្សង់ ហ្វ្រង់ស្វ័រ តាន់៖ ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបច្ចុប្បន្នពឹងលើមូលដ្ឋានប្រយោជន៍​សេដ្ឋកិច្ច​ជាធំ

ថ្វីត្បិតថាកម្ពុជាមានគោលនយោបាយអព្យាក្រិតចំពោះកិច្ចការបរទស ក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ​របស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្នុងក្រសែភ្នែកអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកពីរគឺ ចិន និងអាមេរិក…