លោក ង៉ែត ជូ ៖ អ្នកទិញ​ផ្ទះបង់រំលស់ត្រូវបង្កើនការប្រយ័ត្នឱ្យបានខ្ពស់​ចំពោះការចាត់ចែង​ហិរញ្ញវត្ថុ

ភ្នំពេញ ៖ បច្ចុប្បន្ននេះ ការទិញផ្ទះដោយបង់រំលស់ កំពុងធ្វើឱ្យអតិថិជនមួយចំនួនប្រឈមនឹងបញ្ហាដោយសារតែចំណូលនៅបន្តប៉ះពាល់ធ្វើឱ្យការបង់រំលស់ប្រចាំខែ…