មុខរបរចិញ្ចឹមដង្កូវដួងជាលក្ខណៈគ្រួសារចំណាយកម្លាំងតិច ទទួលបានចំណូល និងចំណេញច្រើន

បាត់ដំបង ៖ បច្ចុប្បន្ននេះ ចំពោះសត្វដង្កូវដួងហាក់ត្រូវបានក្លាយទៅជាអាហារមួយប្រភេទដែលគេនិយមបរិភោគឆៅជាមួយទឹកជ្រលក់ ក៏ដូចជាយកទៅបំពង ឬលីងចម្អិន…