កាណាដា បាត់បង់ចំណូលពន្ធរាប់ពាន់លានដុល្លារត្រឹមរយៈពេល៤ឆ្នាំ

ទីភ្នាក់ងារប្រមូលចំណូលពន្ធរបស់កាណាដា ឬហៅកាត់ថា CRA (Canada Revenue Agency) កាលពីថ្ងៃដើមសប្ដាហ៍នេះបានធ្វើការបង្ហាញតួលេខជាផ្លូវការមួយអំពីប្រាក់ចំណូលពន្ធដែល…